• Maartenskerk 2018
  • kerkzaal kijkend richting koor
  • kerkzaal kijkend richting orgel/toren
  • koor met kansel
  • bestaande toestand kerkzaal
  • bestaande toestand kerkzaal
  • bestaande toestand kerkzaal
  • bestaande toestand kerkzaal
  • bestaande toestand kerkzaal

herinrichting interieur kerkzaal maartenskerk hillegom

plan tot herinrichting van het kerkzaalinterieur

Het plan tot herinrichting van het interieur van de rijksmonumentale Maartenskerk heeft de volgende aanleiding. Sinds de fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Hillegom beschikte de Protestante Gemeente te Hillegom over twee kerkgebouwen; het rijksmonument de Maartenskerk en het kerkelijk Centrum De Hoeksteen, gebouwd in 1983. Al sinds 2000 werden de zondagse diensten van beide samenwerkende gemeenschappen beurtelings in één van beide kerken gehouden. In 2017 werd besloten de Hoeksteen aan de Eredienst te onttrekken. In december 2017 werd de laatste dienst in dit gebouw gehouden. De flexibele inrichting van de Hoeksteen bood ruime mogelijkheden voor vieringen volgens oude en nieuwe liturgische vormen. De inrichting maakte de Hoeksteen ook zeer geschikt voor verhuur voor niet-kerkelijke activiteiten van velerlei aard, een noodzakelijke bron van neveninkomsten.
De Maartenskerk is met een ingrijpende verbouwing in 1929/30 ingericht volgens de inzichten uit die tijd. De imponerende kansel en de starre meubilering worden thans ervaren als belemmeringen voor de hedendaags liturgische belevingen. In de discussies die voorafgingen aan de sluiting van de Hoeksteen is van vele kanten benadrukt dat sluiting van de Hoeksteen alleen verantwoord zou zij als in de Maartenskerk zodanige veranderingen kunnen worden doorgevoerd dat deze belemmeringen worden weggenomen. De kerkenraad heeft deze visie overgenomen. In de een onderbouwing wordt deze visie uitgebreid onderbouwd en worden de gemaakte keuzes gemotiveerd. Er heeft reeds vooroverleg plaats gevonden met de RCE en de gemeente om monumentenzorg vroegtijdig te kennen in het planproces en te betrekken in de afwegingen om te komen tot een plan. Op basis van een zorgvuldige voorbereiding is vervolgens een inrichtingsplan opgesteld dat antwoord geeft aan alle gestelde randvoorwaarden, dat tevens breed gedragen wordt door alle leden van de kerkgemeente en dat rekening houdt met de monumentale aspecten van het gebouw en de inrichting.

Het plan is onderhand goedgekeurd door zowel de monumentencommissie als ook de RCE. Mooi compliment om het advies van de RCE te lezen: "Het plan is gebaseerd op een doordachte visie waarin het behoud van het historische karakter van de Maartenskerk leidend was en gelijktijdig de koers naar de toekomst, het voortbestaan en het gebruik van het rijksmonument bepalend zijn geweest. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft waardering voor de wijze waarop het plan tot stand is gekomen."